STATUT S.P.M. ODNOWA

 STATUT STOWARZYSZENIA  PRZYJACIÓŁ MIĘDZYZDROJÓW ODNOWA

Rozdział l

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa, zwane w dalszych postanowieniach Statutu, Stowarzyszeniem.
  Siedzibą i terenem działania Stowarzyszenia jest Miasto i Gmina Międzyzdroje.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem dobrowolnym i samorządnym.
 3. Jako organizacja apolityczna niepartyjna i bezwyznaniowa została utworzona w celu działania na rzecz wszechstronnego rozwoju i ochrony interesów mieszkańców Gminy Międzyzdroje oraz w celu krzewienia demokracji lokalnej.
 4. Stowarzyszenie może posiadać odznakę organizacyjną, używać pieczęci okrągłej i
  podłużnej.
 5. Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną.
  Działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.

 Rozdział II

 Cele i środki działania

   § 1

Celem Stowarzyszenia jest ochrona mieszkańców przed  zagrożeniami, które eliminują ich z rynku biznesowego i turystycznego w naszej gminie, oraz przed patologią biurokratyczną poprzez:

 1. Umożliwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Międzyzdroje.
  • a) czynnego uczestniczenia w życiu publicznym a zwłaszcza mającym wpływ na funkcjonowanie  sektora usług turystycznych prowadzonych przez mieszkańców gminy
  • b) przeciwdziałanie i „piętnowanie”, wszelkimi dostępnymi przez prawo sposobami, działań prowadzących do zaniku  sektora usług biznesowych i turystycznych prowadzonych przez mieszkańców gminy, zwłaszcza tych małych, indywidualnych,
  • c) wypowiadania się na szerszym forum w sprawach dotyczących zagrożeń dla usług turystycznych i lokalnego biznesu
 2. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do zrównoważonego rozwoju Miasta i Gminy Międzyzdroje, zwłaszcza w tematach dotyczących sektora usług turystycznych i lokalnego biznesu.
 3. Dążenie do sensownego rozszerzania oferty turystycznej przy zachowaniu w/w priorytetów.
 4. Zabieganie o racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi przez władze samorządowe, poprzez dbałość o interesy mieszkańców.
 5. Wyzwalanie i popieranie inicjatyw służących interesom społecznym a zwłaszcza służącym przedłużeniu sezonu wypoczynkowego.
 6. Zwiększanie poczucia więzi społecznej, integracja środowisk o różnych poglądach politycznych na rzecz dobra ogólnego Miasta i Gminy Międzyzdroje.
 7. Przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym, zjawiskom przestępczości,
  uzależnieniom, biedzie i bezrobociu, we współpracy z innymi podmiotami działającymi w tym zakresie.
 8. Działanie na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców.
 9. Działanie na rzecz rozwoju kultury, oświaty, sportu i turystyki.
 10. Dbałość o ochronę środowiska naturalnego, propagowanie gospodarności, estetyki i edukacji ekologicznej.
 11. Nawiązywanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami.
 12. Aktywne uczestniczenie w działaniach związanych z integracją z Unią Europejską.
 13. Udział w porozumieniach do wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich.
 14. Udzielanie pomocy merytorycznej członkom Stowarzyszenia.
 15. Pisemne formułowanie wniosków i opinii w zakresie działania Stowarzyszenia, w odniesieniu do zainteresowanych stron.

 § 2

Stowarzyszenie realizuje swoje cele z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i ogólnie przyjętych norm społecznych poprzez:

 1. Współpracę z władzami i organami administracji państwowej, samorządami lokalnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami w sprawach dotyczących realizacji celów Stowarzyszenia.
  Uruchamianie programów środowiskowych.
 2. Tworzenie grup odpowiedzialnych za realizację zadań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego.
 3. Organizowanie imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych, oraz spotkań mających na celu integrację lokalnych społeczności.
 4. Obronę praw członków stowarzyszenia we wszystkich sprawach, w instytucjach
  państwowych, samorządowych, społecznych, a także wobec osób prywatnych.
 5. Udzielanie członkom Stowarzyszenia i mieszkańcom porad oraz informacji.
 6. Wydawanie biuletynu informacyjnego i strony internetowej.
 7. Podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego.
 8. Wystawianie i popieranie kandydatów na  burmistrza i radnych w wyborach samorządowych.

 Rozdział III

 Członkowie – prawa i obowiązki

   § 1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą zostać obywatele polscy mający pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Do praw członków Stowarzyszenia należy:
 • a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia,
 • b) prawo zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
 • c) prawo uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach i innych     imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • d) prawo do korzystania, nieodpłatnie, z urządzeń, świadczeń, szkoleń i pomocy Stowarzyszenia,
 • e) prawo do posiadania odznaki Stowarzyszenia i prawo do noszenia legitymacji
  Stowarzyszenia,
 • f)  prawo do korzystania z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia.

3. Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 • a) aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 • b) przestrzeganie regulaminu, statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 • c) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
 • d) dbanie o dobre imię Stowarzyszenia i przyczynianie się do wzrostu jego znaczenia.

4. Nabywanie członkostwa w Stowarzyszeniu oraz sposób i przyczyny jego utraty:

 •   a) nowych członków Stowarzyszenia przyjmuje się w drodze uchwały Zarządu na podstawie pisemnej deklaracji kandydata, zawierającej dobrowolne oświadczenie    o woli wstąpienia do Stowarzyszenia i akceptacji jego celów oraz zobowiązuje się do przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia,
 • b) odmowna decyzja Zarządu o przyznaniu członkostwa w Stowarzyszeniu, daje prawo kandydatowi do odwołania się do opinii Walnego Zebrania Członków.

5. Członek Stowarzyszenia może zostać pozbawiony członkostwa w organizacji (wykluczony, skreślony z listy członków) z powodu:

 • a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu, lub ustnego złożenia deklaracji woli na zebraniu Stowarzyszenia
 • b) wykluczenia przez Zarząd z powodu:

– nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres 1/2 roku,

–  nieusprawiedliwionego nie uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,

–  działalności sprzecznej ze Statutem lub uchwałami władz, albo:

–  na pisemny, umotywowany wniosek, co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

 • c) utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu,
 • d) śmierci członka Stowarzyszenia.

Instancją odwoławczą od decyzji Zarządu przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub utraty członkostwa jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

 Władze Stowarzyszenia

§ 1

 1.  Władzami Stowarzyszenia są:
  1.   Walne Zebranie Członków,
  2.   Zarząd,
  3.   Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów.
 3. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, którzy stanowią quorum na zebraniu chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.
 4. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie, następny termin ogłasza się po upływie co najmniej 1/2 godziny. Quorum stanowią wtedy członkowie Stowarzyszenia obecni na zebraniu.
 5. O Walnym Zebraniu członkowie powiadamiani są telefonicznie oraz drogą elektroniczną poprzez e-mail. co najmniej na 7 dni przed terminem.

§ 2

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd lub na pisemny wniosek co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 3. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 • a)  uchwalanie zmian w Statucie Stowarzyszenia,
 • b)  powoływanie i odwoływanie członków organów Stowarzyszenia (Zarządu, Komisji  Rewizyjnej),
 • c) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 • d) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 • e)  podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia lub połączeniu z inną organizacją oraz o przeznaczeniu jego majątku,
 • f)  podejmowanie uchwał o przeznaczeniu majątku zlikwidowanego Stowarzyszenia,
 • g) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
 • h) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
 • i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
 • j) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach   niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 3

 1.  Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd.
 2.  Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.
 3. Zarząd składa się z 5 członków Stowarzyszenia, w tym: Przewodniczącego wybieranego w wyborach bezpośrednich oraz Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza i Członka wyłanianych spośród osób wybranych do zarządu.
 4. Zarząd może powoływać komisje problemowe (i komórki) o ustalonym zakresie pracy.
 5. Do kompetencji Zarządu należą:
 • a) realizacja celów Stowarzyszenia,
 • b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 • c) sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 • e) reprezentowanie Stowarzyszenia za zewnątrz,
 • f)  zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 • g) przyjmowanie i skreślanie członków,
 • h) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

§ 4

 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu i Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, w tym z Przewodniczącego i dwóch członków      komisji.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 • a) kontrolowanie działalności Zarządu,
 • b) ocena sprawozdania finansowego Stowarzyszenia na posiedzeniu Komisji
 • c) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zebraniu Członków,
 • d) prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz zebranie Zarządu,
 • e) składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
 • f)  składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

 

Rozdział V

          Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§  1

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:
  • a) ze składek członkowskich,
  • b) z darowizn, spadków, zapisów,
  • c) dotacji i ofiarności publicznej,
  • d) subwencji i dotacji.
 2. Wszelkie środki pieniężne muszą być przechowywane na koncie bankowym Stowarzyszenia.
 3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi
  przepisami.
 4. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku podejmuje Zarząd w formie uchwał.
 5. Coroczne sprawozdania finansowe Stowarzyszenia sporządza Skarbnik      Stowarzyszenia, a zatwierdza je Zarząd Stowarzyszenia, lub osoby go reprezentujące.
 6. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania  oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagany jest podpis:
 1. Przewodniczącego – samodzielnie.
 2. Dwie osoby działające łącznie spośród:
 • a) pozostałych członków zarządu
 • b) pełnomocników powołanych przez Przewodniczącego działających w granicach ich umocowania.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§  1

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków kwalifikowaną większością dwóch/trzecich głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.