Sprawy opłat śmieciowych

>> MATERIAŁY W KOLEJNOŚCI CHRONOLOGICZNEJ<<

Wnioski złożone przez Stowarzyszenie ODNOWA na konsultacjach społecznych w dniu 11.04.2013                                                        

                                                                   Pan Burmistrz i

                                                                Rada Miejska

                                                                   Międzyzdrojów

W ramach ogłoszonych przez Pana Burmistrza konsultacji społecznych na temat wprowadzenia nowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nowo powstałe Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów ODNOWA, zgłasza wnioski dotyczące Uchwał Rady Miejskiej Nr XXXIV/302/2012 oraz XXXIV/308/2012 w celu ich uwzględnienia przy najbliższej zapowiedzianej nowelizacji.

Wniosek 1.

Naliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z podziałem naszego społeczeństwa na dwie grupy: pierwsza grupa to nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości mieszane ? w tej grupie nalicza się opłatę zależną od ilości zużycia wody, druga grupa nieruchomości niezamieszkałe ? w tej grupie nalicza się opłatę od ilości i pojemności wywożonych pojemników na śmieci. Taki podział świadczy o nie równym traktowaniu osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Jest to sprzeczne z Art. 32. ust. 1 i 2 Konstytucji R.P., która mówi w ust.1- Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ust. 2 – Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Stowarzyszenie wnioskuje o ujednolicenie zasad naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich grup nieruchomości.

Wniosek 2.

Jak wiemy tak zwana ?Ustawa Śmieciowa? powstała po to, aby zlikwidować ?dzikie? śmietniska i ujawnić mieszkańców i podmioty gospodarcze unikające do tej pory opłaty za śmieci, a wiemy, że jest ich, co najmniej 30 – 40 %. Z uchwał gminnych wynika podział na grupy, a mianowicie grupa pierwsza nieruchomości zamieszkałe i nieruchomości mieszane spełnia te wymagania ustawowe, bo płacąc za śmieci z naliczenia zużytej wody nic nie da wyrzucenie śmieci do lasu czy podrzucenie do miejskiego kubła, bo nie wpłynie to na opłaty. Również zostaną ujawnieni dotychczasowi niepłacący za śmieci, bo ujawni ich zużycie wody. Natomiast grupa druga nieruchomości niezamieszkałe może zaniżyć ilość zgłoszonych pracowników zwłaszcza sezonowych, ilość miejsc noclegowych, czy nawet m? a nadwyżki śmieci dale upychać w lasach i kubłach miejskich. Sposób ten nie gwarantuje też ujawnienia się dotychczasowych niepłacących lub częściowo płacących za śmieci. Wynika z tego, ze sposób naliczania opłaty za wywóz śmieci w grupie drugiej nie spełnia podstawowych założeń ustawy. Wręcz została tu otwarta ?furtka? do kombinacji. Stowarzyszenie wnioskuje za zmianą sposobu naliczania opłat dla nieruchomości niezamieszkanych tak, aby uniemożliwiały ukrywanie rzeczywistej ilości odpadów nie wpływało na wysokość opłat za gospodarowanie odpadami.

Wniosek 3.

Jak wiemy Gminy wykorzystują Ustawę ?Śmieciową? do upchnięcia swoich kosztów ponoszonych do tej pory z podatków na wywóz nieczystości stałych z miejsc publicznych jak ulic, parków, plaż itp., Jeżeli takie koszty są ujęte w nowej kalkulacji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi po stronie kosztów a Gmina nie została ujęta w kalkulacji, jako płatnik po stronie wpływów, to kalkulacja jest wypaczona i zawyżona. W takim przypadku Gmina będzie miała nadwyżkę finansową zdobytą kosztem mieszkańców. Stowarzyszenie wnioskuje o wyjaśnienie tej kwestii i ewentualne skorygowanie kalkulacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wniosek 4.

Czy w kalkulacji nowych opłat za gospodarowanie odpadamy komunalnymi zostały ujęte wpływy, które wpłyną od nowo ujawnionych gospodarstw do tej pory niepłacących lub zaniżających opłaty a będzie ich około 30-40 %, taką wysokość podają ogólnopolskie źródła prasowe dla całej Polski? Kwota ta po stronie kosztów jest już ujęta, bo ZOŚ wywoził do tej pory śmieci z dzikich wysypisk i podrzucane do koszy miejskich czy wspólnot mieszkaniowych. Także ujecie tej kwoty w kalkulacji po stronie wpływów, choćby nawet jej połowy, powinno wpłynąć na obniżenie cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stowarzyszenie wnioskuje o ujęcie w kalkulacji, co najmniej 25 % przyszłych wpływów z ujawnionych nowych źródeł.

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów ODNOWA ma nadzieję, iż choć częściowe uwzględnienie proponowanych przez nas wniosków przez Pana Burmistrza i Radę Miejską przyczyni się do obniżenia stawek opłat gospodarowania odpadami komunalnymi i uspokoi nerwowość naszych mieszkańców w tym temacie.

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów

                                                                      ODNOWA

—————————————–
Poniżej odpowiedź jaka uzyskaliśmy od burmistrza.

Międzyzdroje, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów ODNOWA

Znak sprawy:  SEK 10/2013

W odpowiedzi na Państwa wnioski zgłoszone podczas konsultacji społecznych w dniu 11 kwietnia 2013 r., dotyczące Uchwal Rady Miejskiej Nr XXXIV/302/2012 oraz XXXIV/308/2012, uprzejmie informuję:

1.    Wniosek pierwszy dotyczący ujednolicenia zasad naliczania opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dla wszystkich grup nieruchomości.

Na podstawie art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada Miejska dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy. Cytowany artykuł dzieli nieruchomości na 2 grupy: nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy i wskazuje jedyne możliwe metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na tych nieruchomościach. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wskazane są 4 możliwe metody ustalenia opłaty, których podstawę stanowić może: liczba mieszkańców, ilość zużytej wody, powierzchnia lokalu mieszkalnego bądź może zostać ustalona jedna stawka opłaty od gospodarstwa domowego. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy ustawa natomiast dopuszcza wyłącznie jedną metodę ustalenia opłaty, inną aniżeli metody wskazane dla nieruchomości zamieszkałych, której podstawą jest liczba pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości. W związku z tym organ stanowiący oraz organ wykonawczy Gminy nie mają możliwości ujednolicenia metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami dla wszystkich nieruchomości.

2.   Wniosek drugi dotyczący zmiany metody naliczania opłat na nieruchomościach
niezamieszkałych.

Odpowiedz na ten wniosek została udzielona w sposób wyczerpujący w punkcie pierwszym. Z ogromną satysfakcją przyjąłem również fakt Państwa zrozumienia i aprobaty co do wyboru metody naliczania opłat na nieruchomościach zamieszkałych i ,,mieszanych”, której podstawę stanowi ilość zużytej wody z danej nieruchomości.

3.   Wniosek trzeci dotyczący wypaczenia i zawyżenia kalkulacji w związku z tym, ze
Gmina jako płatnik nie została ujęta po stronie wpływów.

Ze względu na to, ze opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają charakter pobieranej przez Gminę daniny publicznoprawnej, Gmina nie może być jednocześnie jej płatnikiem. Nie jest więc możliwe by w systemie gospodarowania odpadami, po stronie wpływów, znalazły się wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów będących własnością Gminy. Wobec powyższego, oraz ze względu na podjętą w naszej gminie decyzję o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady, zagospodarowanie odpadów z terenów gminnych (publicznych) stanowi koszt całego systemu.

4.   Wniosek czwarty dotyczący wpływów od nowo ujawnionych gospodarstw, a tym samym zwiększenie wpływów do budżetu, co powinno skutkować obniżeniem opłat.

Dla ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje przyjętych było szereg danych szacunkowych i założeń tj. ilość zużytej wody w 2012 r. na nieruchomościach zamieszkałych i mieszanych, procentowy udział mieszkańców w stosunku do łącznej liczby osób przebywających na terenie gminy Międzyzdroje, procentowy udział odpadów wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, szacunkowy wzrost ilości wytworzonych odpadów w pierwszym okresie funkcjonowania systemu, koszty stworzenia punktu selektywnej zbiorki odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, wzrost opłaty za przyjęcie 1 Mg odpadów w regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, koszt opłaty członkowskiej w CZGR XXI. Wnikliwa analiza wymienionych powyżej elementów składowych, pozwoliła na oszacowanie kosztów funkcjonowania systemu, a także ustalenie jednostkowych stawek opłat. W analizie uwzględniono wszystkie rodzaje nieruchomości, w tym również nieujawnione, bądź potencjalnie zaniżające opłaty. Pragnę również poinformować, ze literatura wskazuje przykłady gmin, w których w pierwszym okresie funkcjonowania systemu ilość odpadów wytworzonych wzrosła od 20 % do 180 %, co wskazuje na ogromna rozbieżność najważniejszej danej stanowiącej podstawę do określenia wysokości opłat. Dla oszacowania wysokości opłaty w gminie Międzyzdroje przyjęta została minimalna wartość przewidywanego wzrostu ilości odpadów w stosunku do ilości odpadów wytworzonych w roku ubiegłym, na poziomie ok. 20 %.
—————————
Oryginał odpowiedzi >>TUTAJ
—————————
Analiza na podstawie, której wyliczono stawkę opłaty śmieciowej.
Plik w formacie pdf >>TUTAJ
————————–
W dniu 24.06.2013r. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów Odnowa złożyło w UMiG Międzyzdroje wezwanie do RM w Międzyzdrojach usunięcia naruszeń prawa w uchwałach śmieciowych.

Rada Miejska
w Międzyzdrojach
ul. Książąt Pomorskich 5

Działając w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: usg), wzywam Radę Miejską w Międzyzdrojach do usunięcia naruszenia prawa polegającego na przyjęciu uchwały Rady Miejskiej w Międzyzdrojach o numerze XXXVIII/371/2013 z dn. 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwały o numerze XXXIV/308/2012 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek za pojemniki o określonej pojemności.

 

Naruszenie prawa nr 1.
W uchwale o numerze XXXVIII/371/2013 w § 2 dla nieruchomości tak zwanych mieszanych przyjęto sposób naliczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla części nieruchomości zamieszkałych jak i dla części nieruchomości niezamieszkałych na podstawie ilości zużycia wody. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Art. 6j. ust. 3 dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rezultat tak przyjętej uchwały jest taki, że dla tych samych części nieruchomości niezamieszkałych stosuje się dwie metody naliczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co prowadzi do różnicy w opłatach sięgających 70 % a tym samym do dyskryminacji części mieszkańców gminy, którzy są użytkownikami nieruchomości mieszanych – opłaty są dużo wyższe.

Przyjęty w uchwale inny sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych samych części nieruchomości niezamieszkałych jest zgodny z Art. 6j. ust. 5 Ustawy Śmieciowej, ale nie jest zgodny z prawem wyższej rangi jakim jest Konstytucja R.P. Taki podział świadczy o nie równym traktowaniu osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Jest to sprzeczne z Art. 32. ust. 1 i 2 Konstytucji R.P., która mówi w ust.1- Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ust. 2 – Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Stowarzyszenie wzywa do usunięcia tej wady prawnej przez zmianę w uchwale nr XXXVIII/371/2013 § 2 zapisu dotyczącego sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego części nieruchomości niezamieszkałych w nieruchomościach tak zwanych mieszanych.

 

Naruszenie prawa nr 2.
a). W uchwale o numerze XXXIV/308/2012 w § 1 i § 2, uchwalono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie analizy finansowej pod nazwą ?Analiza kosztów oraz ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje?. Natomiast ta analiza została wykonana w większości w oparciu o dane statystyczne dotyczące całej Polski, regionów, województw, powiatów i gmin, które w stosunku do danych Gminy Międzyzdroje są same w sobie zafałszowane a to z tego względu, że Gmina Międzyzdroje jest gminą wczasową, bazującą na sezonie letnim. Tym samym dane statystyczne uogólnione nawet do województwa są mocno zafałszowane względem rzeczywistości. Doprowadziło to do mocnego zawyżenia ustalonych stawek w uchwale.

Analiza finansowa powinna być przeprowadzona na podstawie faktycznych danych dla gminy Międzyzdroje, które przecież są szeroko dostępne w zakładzie budżetowym ZOŚ, Spółce Gminnej ZWK oraz Spółce Gminnej MTBS, jak również w samym Urzędzie Miasta Międzyzdroje. Już tylko z pobieżnej analizy tych danych zawartych w bilansach tych spółek i zakładu budżetowego można wyciągnąć wniosek, że ustalone stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zawyżone, zwłaszcza w pozycjach naliczania sposobem zużycia wody.

Np. do ustalania stawek w uchwale przyjęto średnie miesięczne zużycie wody na jednego mieszkańca w wysokości 3m?, w analizie urzędowej jest 4,21 m? natomiast z wyliczeń z danych ZIK wynika 4,7 m? (dla mieszkań z natryskiem) i około 7m? (dla mieszkań z wanną).

Przyjęta stawka w uchwale w §1.1 to 6 zł miesięcznie od 1m? zużytej wody a w analizie urzędowej to 5,02 zł miesięcznie od 1 m? zużytej wody (tab. 21). Natomiast tylko z pobieżnych wyliczeń z danych ZIK , ZOŚ, MTBS i Urzędu Miasta wynika stawka o połowę mniejsza, to jest około 2,87 zł za 1m? zużytej wody przez mieszkańca. Jest dużo więcej przykładów na nie rzetelne potraktowanie analizy urzędowej oraz ujętych tam danych.

 

b). USTAWA z dnia 27 kwietnia, 2001 r. o odpadach z póz. zmianami Art. 3. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) odpadach komunalnych ? rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

a

22) wytwórcy odpadów ? rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Ustawa jasno mówi, że odpady komunalne to:

1 – odpady powstające w gospodarstwach domowych,

2 – odpady innych wytwórców,

a punkt 22 ustawy śmieciowej wymienia wszystkich wytwórców odpadów, nie ma tu wymienionych turystów i osób przebywających czasowo, ani miejsc publicznych jak plaże, parki, ulice, przystanki. Wniosek jest jeden, że odpady z miejsc publicznych nie są odpadami komunalnymi. Na potwierdzenie tego wniosku Rozdział 2 – Zadania gmin, Art. 3. ustawy śmieciowej, co należy do obowiązków gminy.

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

W analizie finansowej przyjętej w uchwale do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady z miejsc publicznych nieprawnie zostały zakwalifikowane do odpadów komunalnych i zostały wliczone do ceny płaconej przez mieszkańców. Z naszych kalkulacji opartych na bilansie ZOŚ za 2011 r. wynika, że jest to kwota około 1.928.551,30 zł. A więc prawie połowa całkowitych kosztów rocznych ZOŚ. Jeżeli my, mieszkańcy od lipca zaczniemy płacić za śmieci po ustalonych stawkach przez Radę Miejską, to po roku w budżecie gminy powstanie prawie 2 milionowa nadwyżka, bo przecież gmina od lipca nie będzie już opłacać wywozu śmieci z miejsc publicznych.

Stowarzyszenie wzywa do usunięcia tej wady prawnej przez powtórne ustalenie w uchwale nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nową analizę finansową wykonaną na podstawie prawdziwych danych pochodzących z zakładu budżetowego ZOŚ, Spółki Gminnej ZWIK, Spółki Gminnej MTBS oraz danych Urzędu Miasta Międzyzdroje a nie z GUS.

Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyzdrojów
ODNOWA
Stanisław Świrski

———————————-
Wezwanie orginał >>TUTAJ
———————————
RADA MIEJSKA ODRZUCIŁA WEZWANIE
W dniu 9 lipca RM w Międzyzdrojach na XLII sesji odrzuciła wezwane do usunięcia naruszenia prawa. Za odrzuceniem wezwania głosowało 14 radnych. Plik oryginału odpowiedzi tutaj>>
———————————

Zaskarżenie decyzji RM w sprawie odmowy rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszeń prawa w uchwałach śmieciowych.

 

Międzyzdroje 30.07.2013r.

Stowarzyszenie Przyjaciół
Międzyzdrojów ODNOWA
Ul. Zwycięstwa 27a
72-500 Międzyzdroje
Tel. 913282767

Wojewódzki Sąd Administracyjny
w Szczecinie
Za pośrednictwem
Rady Miejskiej
w Międzyzdrojach

 

 

Działając w oparciu o art. 101 ust. 1 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. w Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.; dalej: usg) Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów ODNOWA za pośrednictwem Rady Miejskiej w Międzyzdrojach składa skargę do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Szczecinie na Uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 kwietnia 2013r. o numerze XXXVIII/371/2013 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz na Uchwałę z dnia 20 grudnia 2012r. o numerze XXXIV/308/2012 w sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek za pojemniki o określonej pojemności, z późniejszymi zmianami zawartymi w Uchwale o numerze XLI/391/2013 z dnia 25 czerwca 2013r., oraz wnosimy o stwierdzenie nieważności ww.  uchwał w części zakwestionowanej bądź w całości.

 

Uzasadnienie skargi:

W dniu 25 kwietnia 2013 Rada Miejska Międzyzdrojów przyjęła uchwałę nr XXXVIII/371/2013   w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stowarzyszenie Przyjaciół Międzyzdrojów ODNOWA jako reprezentant części mieszkańców należących do stowarzyszenia złożył w dniu 24.06.2013r., wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w ww. uchwale jak i uchwale nr XXXIV/308/2012 z dnia 20.12.2012r. W dniu 11 lipca 2013 Rada Miejska w Międzyzdrojach poinformowała nas pismem BRM.0004.168.13 o odrzuceniu naszego wniosku przez Radę Miejską na sesji nr XLII w dniu 9 lipca 2013r., pismo w załączeniu.

ww. uchwałom zarzucamy rażące naruszenia prawa, a w szczególności:

 

1. Nierówne traktowanie obywateli.

W uchwale o numerze XXXVIII/371/2013 w § 2 dla nieruchomości tak zwanych mieszanych przyjęto sposób naliczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla części nieruchomości zamieszkałych jak i dla części nieruchomości niezamieszkałych na podstawie ilości zużycia wody. Natomiast zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w Art. 6j. ust. 3 dla nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Rezultat tak przyjętej uchwały jest taki, że dla tych samych części nieruchomości niezamieszkałych stosuje się dwie metody naliczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co prowadzi do różnicy w opłatach sięgających 70 % a tym samym do dyskryminacji części mieszkańców gminy, którzy są użytkownikami nieruchomości mieszanych – opłaty są dużo wyższe.

Przyjęty w uchwale inny sposób naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla tych samych części nieruchomości niezamieszkałych jest zgodny z Art. 6j. ust. 5 Ustawy Śmieciowej, ale nie jest zgodny z prawem wyższej rangi jakim jest  Konstytucja R.P. Taki podział świadczy o nie równym traktowaniu osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych. Jest to sprzeczne z Art. 32. ust. 1 i 2 Konstytucji R.P., która mówi w ust.1- Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Ust. 2 – Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

2. Zawyżenie wysokości opłat.

a). W uchwale o numerze XXXIV/308/2012 w § 1 i § 2, uchwalono stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie analizy finansowej pod nazwą ?Analiza kosztów oraz ustalenie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Międzyzdroje?. Natomiast ta analiza została wykonana w większości w oparciu o dane statystyczne dotyczące całej Polski, regionów,  województw, powiatów i gmin, które w stosunku do danych Gminy Międzyzdroje są same w sobie zafałszowane a to z tego względu, że Gmina Międzyzdroje jest gminą wczasową, bazującą na sezonie letnim. Tym samym dane statystyczne uogólnione nawet do województwa są mocno zafałszowane względem rzeczywistości. Doprowadziło to do mocnego zawyżenia ustalonych stawek w uchwale.

Analiza finansowa powinna być przeprowadzona na podstawie faktycznych danych dla gminy Międzyzdroje, które przecież są szeroko dostępne w zakładzie budżetowym ZOŚ, Spółce Gminnej ZWK oraz Spółce Gminnej MTBS, jak również w samym Urzędzie Miasta Międzyzdroje. Już tylko z pobieżnej analizy tych danych zawartych w bilansach tych spółek i zakładu budżetowego można wyciągnąć wniosek, że ustalone stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi są zawyżone, zwłaszcza w pozycjach naliczania sposobem zużycia wody.

Np. do ustalania stawek w uchwale przyjęto średnie miesięczne zużycie wody na jednego mieszkańca w wysokości 3m?, w analizie urzędowej jest 4,21 m? natomiast z wyliczeń z danych ZIK wynika 4,7 m? (dla mieszkań z natryskiem) i około 7m? (dla mieszkań z wanną).

Przyjęta stawka w uchwale w §1.1 to 6 zł miesięcznie od 1m? zużytej wody a w analizie urzędowej to 5,02 zł miesięcznie od 1 m? zużytej wody (tab. 21). Natomiast tylko z pobieżnych wyliczeń z danych ZIK , ZOŚ, MTBS i Urzędu Miasta wynika stawka o połowę mniejsza, to jest około 2,87 zł za 1m? zużytej wody przez mieszkańca. Jest dużo więcej przykładów na nie rzetelne potraktowanie analizy urzędowej oraz ujętych tam danych.

 

b). USTAWA z dnia 27 kwietnia, 2001 r. o odpadach z póz. zmianami Art. 3. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

4) odpadach komunalnych ? rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;

a

22) wytwórcy odpadów ? rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej;

Ustawa jasno mówi, że odpady komunalne to:

1       – odpady powstające w gospodarstwach domowych,

2       – odpady innych wytwórców,

a punkt 22 ustawy śmieciowej wymienia wszystkich wytwórców odpadów, nie ma tu wymienionych turystów i osób przebywających czasowo, ani miejsc publicznych jak plaże, parki, ulice, przystanki. Wniosek jest jeden, że odpady z miejsc publicznych nie są odpadami komunalnymi. Na potwierdzenie tego wniosku Rozdział 2 – Zadania gmin, Art. 3. ustawy śmieciowej, co należy do obowiązków gminy.

11) zapobiegają zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4, błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych na chodniku;

W analizie finansowej przyjętej w uchwale do ustalenia stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady z miejsc publicznych nieprawnie zostały zakwalifikowane do odpadów komunalnych i zostały wliczone do ceny płaconej przez mieszkańców. Z naszych kalkulacji opartych na bilansie ZOŚ za 2011 r. wynika, że jest to kwota około 1.928.551,30 zł. A więc prawie połowa całkowitych kosztów rocznych ZOŚ. Jeżeli my, mieszkańcy od lipca zaczniemy płacić za śmieci po ustalonych stawkach przez Radę Miejską, to po roku w budżecie gminy powstanie prawie 2 milionowa nadwyżka, bo przecież gmina od lipca nie będzie już opłacać wywozu śmieci z miejsc publicznych.

Stowarzyszenie wezwało Radę Miejską Międzyzdrojów do usunięcia tej wady prawnej przez powtórne ustalenie w uchwale nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o nową analizę finansową wykonaną na podstawie prawdziwych danych pochodzących z zakładu budżetowego ZOŚ, Spółki Gminnej ZWIK, Spółki Gminnej MTBS oraz danych Urzędu Miasta Międzyzdroje a nie z GUS.

Jeżeli przyjąć, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest rodzajem opłaty za wykonanie usługi (wywozu śmieci), to mamy zatem do czynienia z naruszeniem art.9 ust.1 i ust.2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów tj. Zakazane jest nadużywanie pozycji dominującej na rynku właściwym przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Nadużywanie pozycji dominującej polega w szczególności na bezpośrednim lub pośrednim narzucaniu nieuczciwych cen, w tym cen nadmiernie wygórowanych albo rażąco niskich, odległych terminów płatności lub innych warunków zakupu albo sprzedaży towarów; Jeżeli uznać w świetle z art.6q ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mają zaś charakter podatkowy, wówczas sposób ustalenia opłaty jest niezgodny z konstytucją, albowiem ograniczenia stawek opłat powinny być zawarte w samej ustawie zgodnie z art. 217 Konstytucji (Nakładanie podatków, innych danin publicznych, określanie podmiotów, przedmiotów opodatkowania i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy), co wielokrotnie zresztą podkreślał także w swoim orzecznictwie Trybunał Konstytucyjny.

3. Niewłaściwe koszty funkcjonowania systemu. Podejmując powyższe uchwały Rada Miasta Międzyzdroje naruszyła zapisy art.6k ust.2 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącego, iż Rada Gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2;

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Stawki opłat zostały ustanowione w sposób arbitralny bez uwzględnienia ww. przepisu. W szczególności:

– w uchwałach nie określono pojęcia mieszkańca gminy Międzyzdrojów.

– Uzasadnienie projektu uchwał nie zawiera żadnej informacji dot. liczby wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych. Nie wiadomo zatem jaką wielkość przyjęto do wyliczeń. Zatem powstaje pytanie w jaki sposób oszacowano wielkość wolumenu odpadów, na podstawie których danych i w oparciu o jakie akceptowalne kryterium statystyczne.

– nie wzięto pod uwagę właściwego kosztu funkcjonowania systemu. Zgodnie z art.6r ust.2 Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 3) obsługi administracyjnej tego systemu. Trudno tymczasem znaleźć w uzasadnieniu projektu uchwały jakichkolwiek informacji dotyczących kosztów funkcjonowania, które byłyby podstawą określenia stawki zgodnie art. 6k ustawy. Nie wiadomo ile będzie kosztować każdy z elementów systemu i w jaki sposób został wyliczony. W uzasadnieniu projektu znajduje się zaś zapis, że na poziom stawek opłaty, wpływ będą miały rzeczywisty wzrost wolumenu odpadów komunalnych związanych ze zmianą systemu, rzeczywisty wzrost kosztów odbioru odpadów, rzeczywisty wzrost kosztów zagospodarowania i rzeczywista liczba płatników. Fakt ten najlepiej świadczy, iż same władze Międzyzdrojów zdają sobie sprawę, że koszty funkcjonowania systemu oparto na nierzeczywistych danych, wręcz na abstrakcyjnych założeniach. Sposób wyliczenia kosztów nie może opierać się na abstrakcyjnych, wziętych z sufitu założeń, tylko musi wynikać z realnej wielkości i przyjęciu wskaźników na przyszłość nie odbiegających w sposób znaczący od wskaźników makroekonomicznych. Zatem nie można uznać by został spełniony art.6k ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach tj. uwzględnienia kosztu funkcjonowania systemu. Realizacja zapisu ustawy w zakresie uwzględnienia kosztów funkcjonowania systemu byłaby w pełni możliwa, gdyby najpierw dokonano ogłoszenia przetargu, określono specyfikacji warunków zamówienia i po przyjęciu chociażby ofert odpowiednich podmiotów zainteresowanych przetargiem. Umożliwiłoby wówczas w miarę precyzyjne określenie kosztów i tym samym spełniania warunku ustawowego. Wprawdzie ustawa nie zawiera zapisu expresis verbis przeprowadzenia przetargu przed przyjęciem uchwały ws określenia wysokości stawek opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, jednakże zapis art.6k ust.2 jednoznacznie wskazuje, iż przetarg (czyli określenie kosztów funkcjonowania systemu) powinien być dokonany zanim ogłosi się stawki opłat. Zatem uwzględniając fakt, iż prawie wszystkie elementy określone w art.6k ust.2 nie zostały faktycznie uwzględnione (muszą być bowiem w miarę zbliżone do ich rzeczywistych wielkości), zatem należy uznać iż ww. uchwały naruszają zapisy ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

 

4. zasada odpowiedzialności zbiorowej. Uchwała w swej konstrukcji wprowadza także zasadę odpowiedzialności zbiorowej. nie będzie możliwości rozróżnienia gospodarstw dokonujących segregacji śmieci od tych jej nie dokonujących. W efekcie w warunkach wspólnych dla wszystkich zsypów, niedostosowanych do nowej sytuacji, nastąpi obciążenie wszystkich opłatą za śmiecie niesegregowane. Zatem właściciel jednego wyodrębnionego mieszkania zostanie obciążony większą opłatą, gdyż inny właściciel pomimo złożenia odpowiedniego oświadczenia/deklaracji nie dokona właściwej segregacji. Tymczasem zasada odpowiedzialności zbiorowej jest niedopuszczalna w świetle art.2 Konstytucji RP o demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej.

 

5. Naruszenie dyrektywy Unii Europejskiej.  W dyrektywie ramowej Unii Europejskiej w sprawie odpadów 2008/98/WE, którą wielokrotnie przywoływano podczas dyskusji nad projektami ?uchwał śmieciowych?, określono ramy prawne systemu unieszkodliwienia odpadów w UE. Przyjęte uchwały są niezgodne z zasadą ?zanieczyszczający płaci?, wynikającej z art.14 ust.1 dyrektywy (Zgodnie z zasadą zanieczyszczający płaci koszty gospodarowania odpadami muszą być ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzednich posiadaczy odpadów). Przejawia się to tym, iż uchwalona wysokość stawek nie ma związku z ilością wytwarzanych przez poszczególnych mieszkańców odpadów tzn. w żaden sposób nie będzie premiowane (np. obniżeniem opłat) wytwarzanie mniejszości ilości ?strumienia odpadów?. W uzasadnieniu uchwał trudno znaleźć jakąkolwiek informację wskazującą by w wyniku nowych rozwiązań nastąpiło zmniejszenie wolumenu odpadów.

 

Reasumując ww. uchwały w sposób rażąco naruszają dyrektywę Unii Europejskiej, ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zapisy Konstytucji, co uzasadnia stwierdzenie jej nieważności. W trakcie uprawomocnienia się ewentualnego orzeczenia ws. Nieważności ww. uchwał, organy gminy będą miały możliwości przyjęcia nowej uchwały uwzględniającej zarzuty strony społecznej oraz werdykt Wysokiego Sądu. Z kolei odrzucenie skargi i utrzymanie tych uchwał byłby sygnałem, że w Polsce żadne prawo czy przyzwoitość nie obowiązuje, że władza może dowolnie łamać prawo i ściągać nieuzasadnione, prawdziwe ?haracze? od zwykłych mieszkańców, doprowadzając wielu z nich do biedy i nędzy. Taki stan rzeczy stanowiłby naruszenie art.2 konstytucji o demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasadę sprawiedliwości społecznej.

 

Załączniki:

  1. wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
  2. odpowiedz Rady Miejskiej,
  3. uchwała nr XXXIV/308/2012,
  4. uchwała nr XXXVIII/371/2013,
  5. uchwała nr XLI/391/2013,
  6. pełnomocnictwo 8 szt.
  7. analiza kosztów.

Przewodniczący zarządu Stanisław Świrski

Członek zarządu Henryk Makiełkowski

——————————————————————————————–

Odpowiedź z WSA w Szczecinie

Stowarzyszenie Przyjaciół

Międzyzdrojów ODNOWA ul. Zwycięstwa 27 a 72-500 Międzyzdroje

W wykonaniu zarządzenia z dnia 10 września 2013 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie informuje, że skargi na uchwały zawarte w jednym piśmie z dnia 30 lipca 2013 r. zostały rozdzielone i zarejestrowane w ten sposób, że:

          skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach numer XXXIV/308/2012 z  dnia  20  grudnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia  wysokości   stawek  opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności wpisano do rep. II SA/Sz 913/13;

          skargę   na   uchwałę   Rady   Miejskiej   w   Międzyzdrojach   numer  XXXVI 11/371/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpisano do rep. II SA/Sz 914/13;

skargę na uchwałę Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 25 czerwca 2013 r. numer XLI/391/2013 w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawek opłaty za pojemnik o określonej pojemności wpisano do rep. II SA/Sz 915/13.

—————————–

Oryginał: TUTAJ>>