KW S.P.M. Odnowa PROGRAM WYBORCZY

M I Ę D Z Y Z D R O J E

D L A

M I E S Z K A Ń C Ó W

-czyli dekalog Odnowy

1.

Utrzymamy dotychczasowy wypoczynkowy charakter Międzyzdrojów, którego główną cechą jest utrzymywanie się mieszkańców z usług turystycznych. Zapewnimy to poprzez:

 • -zatrzymanie procesu wysokiej zabudowy Międzyzdrojów oraz budowy nowych apartamentowców;
 • -likwidację nieuczciwej konkurencji wskutek ściągania podatków od wynajmujących apartamenty;
 • -wspieranie oferty turystycznej na terenie sołectw: Zalesia, Wicka, Wapnicy, Lubinia poprzez rozbudowę infrastruktury turystycznej;
 • -skuteczną reklamę oferty turystycznej gminy w telewizjach kablowych dużych miast, internecie i innych mediach;
 • -rozwiązanie problemu miejsc parkingowych poprzez budowę dużego parkingu i wprowadzenie stref płatnego parkowania;
 • -skierowanie pieniędzy pobranych z tytułu opłaty klimatycznej w sposób przejrzysty tylko i wyłącznie na poszerzenie oferty turystycznej gminy. Podobnie pieniądze pobrane z tytułu opłaty targowej, będą skierowane tylko i wyłącznie na rozwój handlu.
 • -przejęcie i remont dworca kolejowego wykorzystując unijne pieniądze.

2.

Podejmiemy działania uatrakcyjniające i przedłużające sezon turystyczny poprzez:

  • -budowę nowych ścieżek rowerowych i spacerowych, kładki na wydmach, dostęp do klifu lubińskiego. Przeprowadzimy rozmowy i we współpracy Wolińskim Parkiem Narodowym zwiększymy ilość tras turystycznych i dydaktycznych;
  • -rozreklamujemy nasze okoliczne atrakcyjne tereny wędkarskie poprzez organizowane we współpracy z miejscowym kołem wędkarskim zawodów w miesiącach okołosezonowych (o największą troć, belonę itp.). Takie działanie przyczyni się do przyjazdu turystów-wędkarzy;
  • -utworzenie spółki „Międzyzdrojskie Termy” w której mieszkańcy będą udziałowcami, a w konsekwencji będą otrzymywać dywidendy;
  • -podejmiemy rozmowy z: gastronomikami, kwaterodawcami oraz osobami świadczącymi inne usługi turystyczne w celu obniżenia im kosztów w miesiącach okołosezonowych, tak aby i oni mogli obniżyć ceny, co w dłuższym okresie przyczyni się do powstania opinii o tańszych Międzyzdrojach w tych miesiącach i rozciągnięciu sezonu.

3.

Przeanalizujemy koszty dostawy wody i wywozu śmieci. Doprowadzimy do zatrzymania wzrostu cen: wody, ścieków i śmieci, a następnie do ich obniżki wskutek zmiany sposobu rozliczania cen dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych (śmieci – od osoby), oraz obniżenie kosztów administrowania i marnotrawstwa publicznych pieniędzy, to spowoduje też, że zmniejszą się koszty utrzymania mieszkańców.

4.

Podejmiemy działania administracyjne:

  • -skutkujące szybkim załatwianiem sprawy osobom prowadzącym małą i średnią działalność gospodarczą. Ma to na celu ułatwienie stworzenia nowych miejsc pracy i zatrzymania ucieczki ludzi młodych, którzy będą mieli perspektywy do życia i rozwoju;
  • -uporządkujemy zarządzanie miejskimi spółkami poprzez poddanie ich rzeczywistej społecznej kontroli;
  • -zmienimy sposób dostępu do wszystkich dokumentów (oprócz dokumentów objętych tajemnicą prawem chronioną) poprzez zamieszczenie ich w internetowym systemie. Sprawy załatwiane przez Urząd Gminy będą natychmiastowo zamieszczane, tak że petent będzie mógł sprawdzić na jakim etapie jest prowadzona jego sprawa, a każdy będzie mógł sprawdzić jaka jest treść np. umowy dzierżawy mienia gminnego (która go interesuje). Jak również wszelkie wymagane informacje będą natychmiastowo zamieszczane na BIP-ie. W ten sposób spowodujemy transparentność działań Urzędu Miasta;
  • -utworzymy w Międzyzdrojach filię urzędu pracy wykorzystując na jej utrzymanie fundusze unijne;
  • -zapewnimy pomoc prawną mieszkańcom przez niezależnego prawnika, który nie obsługuje Burmistrza ani Rady Miejskiej.

5.

Zmniejszymy zadłużenie gminy poprzez:

 • -ustalenie a następnie ograniczenie działań generujących największe koszty. Co w konsekwencji zmniejszy ilość wydawanych pieniędzy (np. obsługa spłat pożyczek). To pozwoli na skierowanie tych środków np. na poprawę wizerunku miasta i np. remonty ulic i budynków;
 • -utworzenie zakładu celowego, który zajmie się min. remontami ulic, oraz budynków np. czynszowych będących własnością gminy. Taki zakład będzie mógł wykonywać remonty bez procedury przetargowej i natychmiast, to spowoduje że koszty będą o wiele mniejsze o około 50%, czyli pieniądze pozostaną w gminie, a dodatkowo powstaną miejsca pracy.

6.

Poprawimy opiekę zdrowotną mieszkańców i turystów poprzez:

 • -uruchomienie całodobowej i całotygodniowej pomocy medycznej i ambulatoryjnej;
 • -zapewnienie działającego gabinetu ginekologicznego z pełnym wyposażeniem;
 • -zorganizowanie gabinetu z zabiegami rehabilitacyjnymi dla mieszkańców gminy;
 • -zapewnienie lepszej opieki dentystycznej uczniom;
 • -podjęcie rozmów z Zarządem Uzdrowiska w Świnoujściu o przeniesienie części zabiegów.

7.

Zwiększymy zakres działań i zadań MOPS-u poprzez:

  • -nakierowanie jego działań pomagających osobom w trudnej sytuacji usamodzielnić się, (min. programy działań UE skierowane na rozwój small biznesu i inne);
  • -roztoczenie lepszej opieki wobec osób starszych i potrzebującym pomocy poprzez właściwe kierowanie pomocą.

8.

Podejmiemy działania w celu przejęcia od skarbu państwa pasa nadmorskiego i jednocześnie działania zapobiegające zwężaniu się plaży.

9.

Zapewnimy działkowcom trwałe dalsze normalne korzystanie z działek na dotychczasowym obszarze, a rozbudowę Międzyzdrojów skierujemy w stronę Świnoujścia. Poprzedzimy ją analizą potrzeb miasta i jego możliwości. Zabezpieczą to odpowiednie zapisy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

10.

Podejmiemy działania w celu przyłączenia Wisełki do Międzyzdrojów.