11 listopada – czczenie zdrajcy, zdrady i mordercy Polaków.

Nie można na dłuższą metę wychowywać naród politycznie, bez przeprowadzenia „kańciastej” granicy pomiędzy pojęciami tak prymitywnymi jak: sojusznik i najeźdźca, wierny i zdrajca, swój i obcy, wróg czy agent”!
– Józef Mackiewicz.

Dlaczego obchodzimy święto odzyskania niepodległości w czasie: związanym z działalnością zdrajcy i niemieckiego agenta – Piłsudskiego, a nie doceniając Paderewskiego i Dmowskiego, dzięki którym tak naprawdę zostaliśmy 28 czerwca 1919 r.  przywróceni po 123 latach jako państwo na mapę Europy?
Termin na obchody tego święta ustaliła w 1938 r. tzw sanacja, a więc ekipa piłsudczyków, co jest posunięciem logicznym , bo chcieli podkreślić swoje zasługi – odsuwając w cień
innych rzeczywistych sprawców odzyskania niepodległości. To Paderewski dzięki osobistym wpływom dotarł do prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona, przekonując go do wsparcia sprawy polskiej.  11 stycznia 1917 r. przedstawił mu memoriał dotyczący konieczności odbudowy niepodległego państwa polskiego, który zaowocował tym, że  8 stycznia 1918 Woodrow Wilson przedstawił swój program pokojowy, tzw. czternaście punktów Wilsona. Trzynasty mówił o utworzeniu niepodległego państwa polskiego.
Po podpisaniu Traktatu Wersalskiego, Niemcy nie miały już nic do powiedzenia. I żadne legiony Piłsudskiego nic już tu nie zmieniały. Zresztą było to zaledwie 30 000 ludzi słabo wyszkolonych i słabo uzbrojonych, podczas gdy na terenie Polski Niemcy dysponowały milionową armią. Znaczenie mogła mieć jedynie armia Hallera, doskonale uzbrojona i wyszkolona,a której to powrót maksymalnie opóźniał Piłsudski, co było posunięciem zgoła samobójczym w sytuacji, kiedy byliśmy otoczeni wrogimi narodami. Niemcom zastosowały więc wypróbowaną już metodę (sprezentowanie Rosji Lenina) i sprezentowały nam swojego agenta jako magdeburskiego męczennika i zbawcę narodu Piłsudskiego. Wcześniej taką metodą wywoływali powstania, które kończyły się wybiciem patriotycznej młodzieży i zniszczeniami gospodarczymi. Taka typowa masońska, hochsztaplerska zagrywka. Niemcy widząc swoją przegraną we wrześniu 1917  powołały w Warszawie Radę Regencyjną. Piłsudski powrócił do Warszawy 10 listopada 1918 i w dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową a 14 XI 1918 władzę zwierzchnią nad krajem.

  Po przybyciu armii Hallera wiosną 1919 została ona rozwiązana. Jej żołnierzy w pośpiechu zmobilizowano dopiero podczas wojny polsko-bolszewickiej, w obliczu klęski, w którą to nota bene, bez konsultacji i zgody sejmu wplątał, nas Piłsudski.
Kiedy przegrywaliśmy załamał się i zdezerterował do kochanki. Na szczęście doświadczony szef sztabu generał Rozwadowski doprowadził do wygranej. W podziękowaniu za to był potem prześladowany i najprawdopodobniej otruty.
Tenże agent za angielskie pieniądze dokonał następnie zamachu na demokrację i to w sytuacji, kiedy zaczęła ona robić porządki, które polskie interesy stawiały przed interesami żydo-masońskimi. W 1925 roku Polska była w Europie drugą potęgą militarną. W 1926 r. armia polska miała więcej samolotów niż w 1939r. Po 13 latach rządów piłsudczyków zamiast broni pancernej i lotnictwa mieliśmy głównie paradną kawalerię. Natomiast w ramach czystek została z armii usunięta, bądź wymordowana doświadczona kadra oficerska i zastąpiona legionistami masonami, co potem miało tragiczny skutek w kampanii wrześniowej 1939 r. Ci generałowie zostawili armię i nawiali. I to był główny powód przegranej wojny.
Grupie skupionej wokół Józefa Piłsudskiego tzw piłsudczykom nie udało się zdusić opozycji zwykłymi środkami, więc postanowili się uciec do środków bardziej bezwzględnych i represyjnych. Rozwiązaniem miało być stworzenie obozu dla tzw anty państwowców. Dla zamaskowania prawdziwego celu, trzeba było poszukać dobrego pretekstu. I taki właśnie się trafił w postaci zamachu na ministra spraw wewnętrznych.
Inspiracją stała się wizyta w Polsce Hermanna Goeringa, którym premier prof. Leon Kozłowski był zafascynowany. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że zgodę na utworzenie obozu wyraził osobiście Józef Piłsudski.
przygotowano się do tego już w 1927 r. Na dwa lata zawieszono nietykalność sądów. Do czerwca 1928 usunięto wszystkich nie lojalnych wobec dyktatury sędziów, na ich miejsca nominowano piłsudczyków. „Ciekawym był sam proces wysyłania podejrzanego do miejsca odosobnienia w Berezie. Starosta występował do miejscowego wojewody z wnioskiem o skierowanie określonej osoby do miejsca odosobnienia czyli do łagru. Jeśli wojewoda wyrażał opinię pozytywną, to wtedy wniosek ten trafiał do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, do Departamentu I Politycznego, gdzie dyrektor zbierał codziennie nadesłane nazwiska i przedstawiał je ministrowi. Kiedy wniosek o umieszczenie jakiejś osoby był rozpatrywany pozytywnie, wojewoda był o tym listownie informowany, a drugi egzemplarz tego dokumentu trafiał do sędziego śledczego, któremu podlegał obóz – jego siedziba znajdowała się w Brześciu nad Bugiem. Formalnie to on musiał zaakceptować skierowanie danej osoby do miejsca odosobnienia, ale nigdy nie odrzucił takiego wniosku, akceptując decyzje MSW. To on także decydował o ewentualnym przedłużeniu pobytu więźnia w Berezie, na wniosek komendanta obozu. Często zdarzało się także, że z takim wnioskiem występował wojewoda terenu, z którego pochodził więzień. W czasach, kiedy Felicjan Sławoj- Składkowski był ministrem spraw wewnętrznych, często akty i dokumenty były podpisywane przez niego niejako automatycznie, bez czytania – zdawał się on na wiceministrów, którzy wcześniej parafowali podpisywany przez ministra dokument. I tak bez wyroku sądu, można było trafić do obozu koncentracyjnego. Sposób kwalifikacji do obozu ewidentnie wskazuje, że każdy niewygodny w każdej chwili mógł zostać uznany za anty państwowca i zostawali nimi oczywiście opozycyjni działacze i parlamentarzyści.

Dla Dmowskiego było pewne, że wojna nie przerwała więzów angielsko-niemieckich, mimo że te kraje stanęły w niej po przeciwnej stronie. Od tej pory był on przekonany, że za wszelkimi posunięciami Lloyda George’a szkodliwymi dla spraw polskich stali Żydzi, którzy reprezentowali także interesy niemieckie. Dmowski pisał: „Anglia mogłaby być niechętna Polsce, ale tak zajadłymi wrogami Polski mogli być tylko Żydzi”.

Premier Anglii szybko ruszył do ofensywy mającej na celu zmianę pierwszego projektu komisji Cambona. Najpierw Lloyd George doprowadził do zaakceptowania plebiscytu w czterech powiatach na prawym brzegu Wisły, w tym i w okręgu kwidzyńskim. Następnie poruszył sprawę Gdańska, za przyłączeniem którego do Polski opowiadali się W. Wilson i premier francuski Clemenceau. W drodze kompromisu postanowiono, że Gdańsk zyska miano wolnego miasta i będzie znajdował się pod patronatem Ligi Narodów. Po zapoznaniu się z poprawionym już projektem granic delegacji niemieckiej premier Wielkiej Brytanii wypowiedział się w sprawie Śląska.

Także w tym przypadku stanął przeciwko Polsce, proponując zorganizowanie tam plebiscytu. W. Wilson uległ temu, nie chcąc zbyt długo przesiadywać w Europie i dążąc do szybkiego zakończenia prac konferencji. Poza tym Lloyd George przekonywał, że wypadnie on na korzyść Polski i w ten sposób będzie miała ona mocniejsze prawo do posiadania tych ziem. Później Dmowski miał powiedzieć, że to „nie była walka z Anglią, tylko z Niemcami, których Lloyd był rzecznikiem”.

Jednak największym sukcesem Żydów na konferencji paryskiej był traktat mniejszościowy, który Polska musiała podpisać, ponieważ traktowano go łącznie z układem wersalskim. Obydwa więc podpisano 28 czerwca 1919 r. Dmowski o przygotowywaniu takiego projektu dowiedział się w drugiej połowie czerwca. Jego celem miała być ochrona mniejszości narodowych w państwach nowo powstałych, a także w innych mniejszych krajach. Dmowski od razu zorientował się, że chodzi o Żydów. To oni według niego, działając zakulisowo i w tajemnicy, chcieli zagwarantowania sobie praw w Europie Środkowowschodniej.
http://wolna-polska.pl/wiadomosci/r-dmowski-dlaczego-znienawidzony-zydow-2016-11

W 1935 zmieniono konstytucje. Konstytucja kwietniowa uchwalona została bez wymaganej większości. W latach 1937-1939 przeprowadzono serie wyborów samorządowych, piłsudczycy kontrolowali je i fałszowali (pomimo tego endecja wygrywała na wsi).
Już w pierwszym roku dyktatury sanacja zdefraudowała 25% budżetu. Chęć ukrycia defraudacji była jedną z przyczyn urządzenia przez Piłsudskiego kampanii nienawiści wobec własnych przeciwników politycznych.
10 października 1930 sanacja zatrzymała 70 opozycyjnych posłów, w drodze do więzienia w Brześciu zostali brutalnie pobici.
Zniszczenie polskiej gospodarki przez Piłsudskiego

Za rządów prawicy wybranych w demokratycznych wyborach Polska rozwijała sie gospodarczo (w 1924 wszedł do użycia złoty polski). Po wprowadzeniu dyktatury (w latach 1926-1935 Józefa Piłsudskiego, 1935-1939 jego kolegów) trwał proces niszczenia polskiej gospodarki. By ukryć fakty sanacyjna klika utajniła wszystkie budżety. Za rządów Piłsudskiego z budżetu państwa zdefraudowano 3,7 miliarda złotych (700 milionów dolarów), po śmierci Piłsudskiego kolejne 3,31 miliarda złotych (599 milionów dolarów), Pieniądze ukradzione lub zmarnowane przez piłsudczyków można było przeznaczyć na uzbrojenie polskiej armii (polska armie można było uzbroić też na kredyt).

Walka sanacji z polską edukacją
W celu indoktrynacji piłsudczycy stworzyli dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej organizacje „Straż Przednia” a dla studentów „Legion Młodych”. By utrudnić młodzieży polskiej dostęp do szkół Piłsudczycy podnieśli czesne w szkołach średnich z 50 do 300 złotych. Podobnie podniesiono czesne na uniwersytetach. Wszystko to miało na celu zniszczenie dorobku narodowej demokracji dzięki której rządom w 1925 roku w II RP studiował większy odsetek młodzieży niż we Francji, Szwecji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Owocem dyktatury piłsudczyków był spadek odsetka studiującej młodzieży (Polska spadła z pierwszego miejsca na ostatnie). 33% młodzieży nie było stać na studia. W 1933 piłsudczycy zlikwidowali autonomie uniwersytetów oraz 10% katedr na uczelniach wyższych, wszelkie decyzje piłsudczyków podyktowane były potrzebami politycznymi.
W 1937 i 1938 na polskich uniwersytetach wybuchły protesty przeciw dyktaturze piłsudczyków. Studenci walczyli o autonomie uniwersytetów. Protest studentów został krwawo stłumiony przez policje.
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/
Represje wobec ludności ukraińskiej zaowocowały potem powstaniem UPA i wymordowaniem na Podolu ponad 100 000 Polaków.
To tyle w telegraficznym skrócie jak Piłsudski i jego ekipa niszczyła Polskę.


Podobnego rodzaju manewr Niemcy uczyniły też pod koniec II Wojny Światowej tworząc Werwolf, czyli wilki       https://bladymamut.wordpress.com/werwolf/
Tenże  Werwolf po 1945 roku miał za zadanie przejąć władzę w kluczowych elementach struktury państwa (poczynając od UB) i „odebrać” Polskę z rąk Rosji radzieckiej.
Etap przechwycenia władzy w służbach specjalnych trwał lata – podobnie zajmowanie stanowisk w administracji państwa.

Plan zagarnięcia Polski.
 • zadanie Polakom jak największych strat osobowych i materialnych podczas okupacji, a także odwrotu wojsk niemieckich
 • umocowanie na terenie Polski podziemnej organizacji dywersyjnej Werwolf – 5 kolumna
 • przenikanie Werwolfu do nowej powojennej administracji państwowej i w szeregi służb bezpieczeństwa oraz armii
 • rozbudowa siatki Werwolfu w okresie powojennym, utworzenie podziemnego państwa niemieckiego – przejęcie sterów władzy
 • sabotowanie społeczeństwa w całej rozciągłości we wszystkich możliwych dziedzinach życia
 • maksymalne spowalnianie rozwoju gospodarczego Polski
 • drenowanie zasobów ludzkich i finansowych Polski
 • doprowadzenie do zapaści gospodarczej
 • zniszczenie nowych pokoleń Polaków, poprzez szkodliwe zmiany w systemie edukacji
 • oferowanie Polakom trucizny duchowej – poprzez telewizję, radio i gazety
 • propagowanie antypolonizmu; tworzenie ludzi „europejskich”
 • niszczenie patriotyzmu, wartości rodzinnych
 • zdeformowanie służby zdrowia jako metoda podwyższenia umieralności (GPW)
 • zantagonizowanie Polaków przeciwko sobie
 • przygotowanie Polaków do mentalnego odejścia od patriotyzmu i przywiązania do polskości; zrzeczenia się suwerenności
 • wmówienie Polakom, że nie nadają się do rządzenia (polnisze wirszaft) i potrzebują „obcej ręki”
 • likwidacja armii
 • przygotowanie Polaków do bezapelacyjnego przyjęcia władzy z rąk niemieckich

Główną płaszczyzną działania pohitlerowskiego [niemieckiego] ruchu oporu było przenikanie niemieckich fachowców (gdyż polskich po prostu brakło) do warstw kierowniczych personelu licznych tam zakładów przemysłowych. A następnie utrudniali oni uruchomienie kolejnych hut, kopalń czy fabryk lub też świadomie doprowadzali do ich zniszczenia. Tak zorganizowany, masowy sabotaż w przemyśle stawał się już także problemem o skali ogólnokrajowej, zwłaszcza z powodu występowania w tym regionie unikatowych zakładów przemysłowych o szczególnej wadze (kopalnie miedzi, wolframu).

Znamienne jest, że proniemiecką PO, która zamieniła nas w niemiecką kolonię, zakładał oficer opanowanego przez Werwolf wywiadu – Olechowski i za niemieckie pieniądze, jak mówił jeden ze współzałożycieli Piskorski.

Wydaje się nam, że w trakcie szumnych obchodów zaistniejemy w poczuciu siły i jedności. Tymczasem to tylko spektakl pięknie odegrany dla naiwnego ludu. Po prostu zmieniły się metody brania za ryj ludzi I narodów. To co kiedyś załatwiały tanki, teraz załatwiają banki i nie ma żadnego realnego oporu. Co najwyżej załatwi się poprzez prokuraturę i sądy, bądź po cichu, parę osób, które orientują się w tych grach i próbują uświadamiać społeczeństwo, wskazując manipulacje władzy.
Popatrzcie jak na naszym małym międzyzdrojskim podwórku władza w ramach tzw zrównoważonego rozwoju, umiejętnie i zgodnie z prawem, przekłada publiczne pieniądze do prywatnych kieszeni. Np. zarobi prezeski ZWiKU systematycznie rosły i już zbliżyły się do 300 000 ZŁ rocznie. Również zarobki prezesów pozostałych spółek są poza zasięgiem nawet marzeń większości mieszkańców. Kwaterodawcy za chwilę pójdą z torbami, tak jak handlowcy z zielonego rynku, którzy posłużyli tylko jako pretekst, żeby gmina dała spółce z gołodupcem, który wyłożył 5000 zł grunt warty prawie 3 mln zł. Nawet pale pod obecnie budowany apartamentowiec zostały wbite wcześniej w ramach przyjętej długo falowej strategii. Teraz po wyzbyciu się przez gminę za 5 000 zł udziałów w tejże spółce ( bo burmistrz pięknie wytłumaczył radnym, że dalsze trwanie w spółce grozi spłatą milionów zadłużenia spółki), ta biedna bankrutująca jakoby spółka buduje teraz apartamentowiec , który będzie wart około 3o mln zł. Kto oprócz gołodupca na tym zarobił? Ano dwoje radnych, którzy tanio wykupili sobie tam lokale. Jak widzicie nie trzeba wojny ani okradania, żeby przejąć wasze wspólne pieniądze. Wszystko jest lege artis.
Podobnie jest z naszą niepodległością. Już dawno zostaliśmy sprzedani, tylko o tym nie wiemy. Te obecne walki buldogów pod dywanem, to jest rozrywka pomiędzy masonerią rytu szkockiego i francuskiego. A my nie zauważamy, że jedni jak i drudzy robią to samo. Tzn robią z nas niewolników, we własnym jakoby kraju. Zmieniają się co najwyżej nasi zarządcy, ale nasz status dalej się nie zmienia.
Nowy rozbiór Polski, nie będzie terytorialny, lecz będzie przebiegać według innych kryteriów.
Niemcy dostali prawa do przejęcia większości polskich bogactw naturalnych ( co świetnie widać po tym jak przejmują nasze kopalnie (kopalnia Krupiński jest najlepszym przykładem – bankrutuje podobnie jak spółka międzyzdrojski rynek , ale przedtem jeszcze za pieniądze tejże kopalni wykonało się prace, które później ułatwią wydobycie już nowemu właścicielowi), i polskiej gospodarki takiej jak: PKP. LOT, kopalnie, lasy itp. Oraz przekazanie polskiego sektora finansowego.
Rosja dostanie wszystko, co jest związane z paliwami i energią. A my polaczki, pod tzw polskim zarządem, będziemy na to zapieprzać. Co najwyżej raz w roku będziemy hucznie obchodzić święto przejęcia II RP przez niemieckiego agenta Piłsudskiego.
Wszystko odbywa się w myśl zasady: „my nie szkodzimy waszym wy nie szkodzicie naszym”. PIS przejął władzę i wszystko pozostało po staremu i nikomu z głowy włos nie spadł. Żadni winni ruiny polskiej gospodarki w wyniku transformacji po 1989 roku, nie zostali ukarani. Co najwyżej na stołkach zasiedli ludzie PiSu. To jedyna widoczna zmiana. Dla polskich przedsiębiorców, ułatwiających funkcjonowanie jak nie było tak i nie ma. A nawet zgoła większe restrykcje prawne i możliwość przejęcia firmy – po tzw błędzie urzędnika ZUS,czy fiskusa. Harowanie jak wół i płacenie podatków i ciężkiego haraczu w postaci ZUSu ma dalej polski przedsiębiorca i pracownik, podczas gdy banki i zagraniczne korporacje i sieci handlowe, na naszym garbie wręcz rozkwitają. Czysty zysk sektora bankowego w tym roku to 90 MLD ZŁ.
Popatrzcie jak właściciele sieci sklepowych i apartamentów wywożą z Międzyzdrojów około 50 do 100 mln złotych, które mogłyby zostać w Międzyzdrojach i pracować na zamożność mieszkańców.
A to wszystko zawdzięczamy temu, że boicie się o tym dyskutować, żeby nie wyjść przed szereg, bo nie wypada, żeby inni źle mnie nie ocenili itp.  A  moje wypowiedzi paru uczynnych trolli zawsze stara się sprowadzić na manowce, co daje redaktorowi pozory oficjalnego uzasadnienia do wycięcia komentarzy z dyskusji.
Z prądem płyną tylko zdechłe ryby. Jak chcecie szanowni państwo żyć musicie się postawić władzy i zmienić ją na taką, która będzie działać tylko i wyłącznie w waszym interesie. Za to im solidnie przecież płacicie, a nie za to, żeby was okradali w mniej czy bardziej zgodny z prawem sposób.
Nauczyciele w czasie zaborów za nauczanie młodzieży prawdziwej historii ryzykowali poważne konsekwencje. Dzisiaj kiedy mamy podobno wolność i demokrację – nauczyciele potrzebują specjalnego zezwolenia na nauczanie prawdziwej historii? Nie widzicie  w tym państwo belfrzy chichotu historii? Po prostu  zamieniliście się w stado tchórzy i konformistów.

A tak na marginesie, to nie bardzo wiem o jakiej niepodległości się tu mówi. Trzeba w pocie czoła zapieprzać na mieszkanie, utrzymanie i koszty dojazdu do pracy. I nic praktycznie nie zostaje. Tyle pan bez łaski zapewniał swojemu niewolnikowi. Poza tym pozbyliśmy się wojsk rosyjskich i w ich miejsce zaraz weszły wojska nowego żydowskiego okupanta, jakimi są wojska USA. Prawo nowotworzone pod pozorem troski rządzących o mieszkańców de facto systematycznie ogranicza naszą wolność a zgoła staje się abstrakcją. W 2015 r. Polska pobiła legislacyjny rekord. 29,8 tys. stron maszynopisu nowego prawa. Kto jest to w stanie ogarnąć i przestrzegać. Pod przymusem trują nam dzieci szczepionkami, które na trwale uszkadzają im mózgi, niszczą układ odpornościowy przy pomocy enzymu nagalaza, gama retro wirusy, które zmieniają trwale skład mikroflory ich organizmów i na dodatek jest to dziedziczone przez następne pokolenia. Teraz pod przymusem chcą szczepić pod byle pozorem dorosłych. Chyba tylko po to, żeby nie zdążyli skorzystać z pieniędzy odebranych im na i tak głodowe emerytury.Wpuścili produkty GMO, których spożywanie gwarantuje choroby. Pieniądze z Polski są wywożone przez banki i sieci handlowe, które nie płacą na dodatek u nas podatków. Co najwyżej symboliczne. A na dodatek (w czym celuje Lidl)sprzedaje się nam towary gorszej jakości, ale za to droższe. Nasze przebogate surowce mineralne zaczynają przejmować obce koncerny i to praktycznie za bóg zapłać. Konsorcjum Rothschilda ma oficjalnie 36% udziałów w Narodowym Banku Polskim, w którym tylko 31% jest własnością skarbu państwa. Nie wiadomo na dodatek ile udziałów w pozostałych 33 % maja pośrednicy Rothschilda. Gdzie wy więc tu widzicie jakąś wolność i niepodległość.
Tym, którzy chcą wiedzieć więcej podaję linki do tej wiedzy:
www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/jozef-pilsudski-likwidator-polskiej-armii/
https://marucha.wordpress.com/…/jozef-pilsudski-vel-selman-zyd-litewski-agent-austri…
Koniec Legendy Piłsudskiego
https://wiernipolsce1.wordpress.com/…/przewrot-majowy-1926-j-pilsudski-bohater-iii…
https://wiernipolsce1.wordpress.com/…/dlaczego-zydzi-w-polsce-fetuja-austrowegiers…
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2017/08/19/bitwa…bez…/comment-page-1/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/2016/08/14/sierpniowe…nie…/comment-page-1/
https://wiernipolsce1.wordpress.com/…/zyd-anglosaski-stoi-za-likwidacja-niepodleglo…
https://wiernipolsce1.wordpress.com/…/zabojstwo-gen-wlodzimierza-ostoi-zagorskieg…
http://www.klubinteligencjipolskiej.pl/2016/05/od-zamachu-majowego-do-dyktatury-sanacyjnej/
Tadeusz A, Siedlik „Z historii Polski 1900-1939. Klęska demokracji.” Context 1997
A tym którzy chcą wiedzieć o tych planach rozbioru Polski więcej, polecam książkę Stanisława Krajskiego ”Masoneria polska 2017 u progu katastrofy”.

Kazimierz Jan Solarz

 

 

 

 

Informacje o admin

Wykształcenie średnie, technik technolog produktów rolno spożywczych. Zawód wykonywany rolnik. 57 lat, żonaty, syn Mieczysław (inż. dźwięku) 2011 r. start w wyborach do parlamentu z listy Polskiej Partii Pracy 2014 kandydat na burmistrza Międzyzdrojów. Przewodniczący Stowarzyszenia Przyjaciół Międzyzdrojów. Redaktor naczelny biuletynu i strony internetowej SPM Odnowa. Współpracownik kilku gazet. Hobby - wędkarstwo. Pasje - medycyna niekonwencjonalna, ekologia.
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

5 odpowiedzi na „11 listopada – czczenie zdrajcy, zdrady i mordercy Polaków.

 1. Anonim pisze:

  No i widzę, że znaleźli na pana sposób. I znowu zrobili pana w konia jak małe dziecko. Pajac Maksymowicz pana atakował bez pardonu a pan Krawczyk gdyby wyłączył tylko jego, to by się naraził klice i nie byłoby reklamy od spółek, kierownika ZOŚ-iu, czy zaprzyjaźnionych z kliką osób. A tak pomimo, że pisał pan na temat w przeciwieństwie do Maksymowicza, to wygodnie wyłączył was obydwoje. ” Chcecie prywatnie dyskutować we dwoje, to proszę założyć sobie bloga!” Zabawnym jest, że chwilę wcześniej tłumaczył się jak to nikogo nie blokuje. Tylko nie wiem, którego z was potraktował jako osobnika niemęskiego? Proszę zaprotestować. I chciałabym wiedzieć co ze sprawą z burmistrzem Doroszem. To co pan podał o szczepieniu dzieci jest przerażające i wiem, że samemu można znaleźć informację. Ale widząc, że jest pan w tym doskonale zorientowany prosiłabym o więcej informacji na ten temat i czy można uniknąć kary jak się nie zaszczepi dziecka, bo jestem przerażona ewentualnymi skutkami szczepienia mojego dziecka.

  • K.J.Solarz pisze:

   Nie mogę z powodu tajności postępowania podawać szczegółów, mogę jedynie powiedzieć, że na razie została przesłuchana Wadecka i częściowo Dorosz. Reszta przesłuchania Dorosza i świadków odbędzie się po nowym roku. Wiem, że obiecałem wcześniej, ze napiszę na ten temat wyroku jaki zapadł w Szczecinie i trochę mi teraz głupio, ale w natłoku obowiązków wyleciało mi to z głowy. Biję się w piersi mea culpa. Deklaruję poprawę, i jak najszybciej, jak tylko wygospodaruję chwilkę napiszę. W następnej kolejności napiszę też artykuł dotyczący szczepień, bowiem rzeczywiście poprzez szczepionki trwale okalecza się nasze dzieci, a faktycznie ludziom trudno uwierzyć, że lekarze , którzy powinni nas leczyć, okazują się zwykłymi bandytami, którzy świadomie trują nasze dzieci, podczas gdy sami swoich dzieci w większości nie szczepią.
   Natomiast panu redaktorowi napisałem uwagę, co o tym sadzę, ale nie będę się przecież włóczył z nim po sądach, bo szkoda mi na to mojego życia. Sam sobie tym wystawia świadectwo. Mam nadzieję, że kiedyś zmądrzeje, aczkolwiek po części rozumiem, ze jego sytuacja materialna zmusza go do paskudnych kompromisów. Sami sobie napytaliśmy biedy wybierając do władz ludzi, którzy doprowadzili do likwidacji niezależności materialnej kształtujących opinię publiczną, na rzecz reklam, zazwyczaj zależnych w taki, czy inny sposób od władz.

 2. Anonim pisze:

  Opisał pan to świetnie, aczkolwiek jest to prawda dla nas straszna. Myślę, że się pan niepotrzebnie naraża. Na pewno będą pana oskarżać o różne cuda, żeby pana zdyskredytować, a do mieszkańców Międzyzdrojów i tak nie za wiele dociera. Jak zresztą do większości Polaków. Większość postrzega pana jako wroga ich ukochanego kościoła, bo nie zauważają, że ten kościół jest głównym źródłem ich nieszczęść a wręcz zniewolenia. Powoli do części zaczyna coś docierać w związku z perspektywą podrożenia o 100% ceny wody. Ale dopóki to się fizycznie nie stanie, to i tak jeszcze będą liczyć na cud, że może to nieszczęście ich jednak ominie. Co jest naszą narodową cechą ukształtowaną z premedytacją przez kler, żebyśmy zrezygnowali z logiki, z której korzystanie pomogło by uniknąć nam wielu nieszczęść. Ma pan bardzo dużą wiedzę i odwagę a takich ludzi u władzy wszyscy krętacze się boja jak diabeł święconej wody. Chyba dlatego większość bała się wybrać pana na burmistrza. Proszę napisać nam, jak tam idzie sprawa z oskarżenia Burmistrza Dorosza.

 3. Anonim pisze:

  Moim zdaniem troszeczke Pan Przesadza .
  Zyjemy w Polsce a Pan usiluje mnie przekonac ze tak wcale nie jest.

Możliwość komentowania jest wyłączona.